ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

  Đại Hội Đồng Cổ Đông  2013 của ECI Saigon được long trọng tiến hành tại hội trường văn phòng 169 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh vào 08 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 12 năm 2013.  


  Thành phần được mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013 là  tất cả các cổ đông thể nhân và pháp nhân của ECI Saigon. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 40 cổ đông, đại diện cho 7.779.132 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội có sự tham dự của 05 cổ đông pháp nhân : Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn ( SGC), Tổng Công ty Bến Thành ( Benthanh Group), Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Địa Ốc Trường Thịnh Phát (ECI Land),  Ngân hàng Việt Á (VietABank), Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI) .
 
Chủ tịch đoàn gồm 4 thành viên:
- Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT ECI Saigon 
- Ông Trương Phú Cường, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ECI Saigon
- Ông Đỗ Trung Đức, Ủy viên HĐQT ECI Sài Gòn, Phó Tổng Giám đốc ECI Saigon
- Ông Phạm Duy Lạc, GĐ Công ty Băng đĩa nhạc  HP&P

Chương trình Đại hội gồm 3 phần chính :
1. Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông 
     Tham dự Đại hội gồm 40 cổ đông - đại diện cho 83,75%  cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2013 của ECI Saigon đã hội đủ điều kiện theo luật định để tiến hành Đại hội.
 
2. Trình bầy báo cáo
     - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị vế tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012, kế hoạch và kết quả SXKD năm 2013, Tình hình quản trị Công ty, Thù lao Hội Đồng Quản Trị  và Kế hoạch định hướng năm 2014. 
     - Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch và kết quả SXKD năm 2013, Cải tiến cơ cấu tổ chức và kế hoạch phát triển năm 2014 
     - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và hoạt động của Ban Kiểm Soát

3. Thảo luận và biểu quyết 
     Biểu quyết cho: - Các nội dung báo cáo - Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 - Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 – Đề cử công ty kiểm toán năm 2013 - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 72 tỷ VND lên 86 tỷ VND-  Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Diễn tiến của Đại hội :
Trong tinh thần cởi mở và xây dựng, Đại hội đã ghi nhận  nhiều ý kiến đóng góp quý báu và có ý thức xây dựng cao. Năm 2012-2013, là một năm nối tiếp nhiều khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước. Thị trường bất động sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc triển khai một số  dự  án bị   đình trệ  hoặc ngừng thi công, kéo theo các doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp xây dựng hoạt động ở mức cầm chừng. Trước những khó khăn và diễn biến phức tạp của nền kinh tế năm 2012-2013, ECI Saigon tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tác tái cơ cấu, củng cố  bộ  máy quản lý, quản trị, tập trung thu hồi công nợ, quản lý chi phí, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chú trọng  lĩnh vực xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh trọng điểm của  ECI Saigon. 

Ban Tổng Giám Đốc  ECI Saigon đề ra những phương hướng trong thời kỳ sắp tới như sau:
   -Tiếp tục đẩy mạnh phát triển hoạt động truyền thống là thi công xây lắp
   -Kế hoạch huy động vốn bổ sung vốn điều lệ và kế hoạch tài chính
   -Kế hoạch niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán
   -Tăng cường công tác tổ chức doanh nghiệp
   -Tiếp tục quảng bá thương hiệu ECI Saigon ở Miền Trung, mở rộng miền Bắc.
   -Kế hoạch huy động vốn bằng cách sát nhập 1 công ty khác vào ECI Saigon.
   -Tăng cường, đổi mới máy móc thiết bị xây lắp.

Đại hội vui mừng đón chào hai cổ đông chiến lựợc có tiềm lực  tham gia vào HĐQT ECI Saigon. Đó là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI) và Ngân hàng Việt Á (VietABank). 

Đại hội biểu quyết ứng cử viên bầu vào HĐQT và Ban Kiểm Soát: 

Ủy viên HĐQT đắc cử:
     1.Ông Nguyễn Quang Vinh
     2.Ông Trần Văn Long
     3.Ông Trương Đoàn Quốc Dũng
Thành viện Ban Kiểm Soát đắc cử:
                Bà Vũ Thị Thanh Thủy

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm 02 UV HĐQT là bà Phạm Thị Hoài Hương và ông Nguyễn Cao Trí.
 
Sau 04 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội Đồng Cổ Đông Năm 2012 biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông eci saigon 2013

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Chủ tịch đoàn Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2012

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT ECI Saigon trình bầy Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Ông Trương Phú Cường - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ECI Saigon trình bầy Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc.

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bầy Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và hoạt động của Ban Kiểm Soát

Đại hội cổ đông eci saigon 2013


Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Ông Nguyễn Quang Vinh, CT.HĐQT công ty NSI, đại diện cho nhóm cổ đông NSI và VietABank phát biểu nhận xét các bản báo cáo và đóng góp một số ý kiến phát triển cho công ty ECI Saigon. Ông đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu “ ECI Saigon sẽ trở thành công ty Đại chúng trong năm 2015”

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Ông Thomas Hermansen , cổ đồng người nước ngoài tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Đại hội cổ đông eci saigon 2013

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Ông Trần Văn Long, GĐ Khối Bất động sản công ty NSI phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Ông Trương Đoàn Quốc Dũng, Phó chánh văn phòng HĐQT VietABank

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Ông Nguyễn Đức Hào, TGĐ công ty Vạn Vạn Đô phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội cổ đông eci saigon 2013

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Ông Nguyễn Lê Quốc Cường - Trưởng Ban bầu cử trình bầy Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới. 

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Cổ đông thảo luận trước khi biểu quyết từng vấn đề của Đại hội

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Bà Bùi Nguyễn Tuyết Trinh - Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
Các cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông eci saigon 2013
4 thành viên mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty ECI Saigon ra mắt và nhận nhiệm vụ.

 

 

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

Tin tức liên quan

Cl
Cl