CƠ CHẾ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ THẢI TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

CƠ CHẾ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ THẢI TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

CƠ CHẾ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ THẢI TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

CƠ CHẾ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ THẢI TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

CƠ CHẾ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ THẢI TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG
CƠ CHẾ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ THẢI TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

CƠ CHẾ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN TẬN DỤNG NHIỆT KHÍ THẢI TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG

Về việc được hưởng ưu đãi vay vốn tín dụng đầu tư đối với dự án đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để phát điện, làm cơ sở để Ngân hàng Phát triển (NHPT) thực hiện nhiệm vụ cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng có Công văn số 1582/BXD-VLXD, ngày 01/8/2016 trả lời NHPT Việt Nam. Nội dung như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 và Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng thì dự án đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để phát điện được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư như đối với dự án phát triển năng lượng tái tạo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010.

Như vậy, dự án đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để phát điện thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước như đối với dự án về năng lượng tái tạo là sức nước, sức gió, ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, nhiên liệu sinh học và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010.


Ảnh minh họa.

Việc hướng dẫn được hưởng ưu đãi vay vốn tín dụng đầu tư đối với dự án đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để phát điện theo sự phân công của Chính phủ thuộc Bộ Tài chính; nhiệm vụ này, được quy định tại Khoản 1, Điều 42 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng và tại khoản 8 Điều 2 của Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011.

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/

Tin tức liên quan

Cl
Cl