ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014

Sáng ngày 5 tháng 12 năm 2014 tại hội trường văn phòng 169 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh, Công ty ECI Saigon long trọng tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014.

Thành phần được mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 2014 là tất cả các cổ đông thể nhân và pháp nhân của ECI Saigon. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 43 cổ đông, đại diện cho 8.436.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,1% vốn điều lệ công ty. Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của ECI Saigon đã hội đủ điều kiện theo luật định để tiến hành Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 04 cổ đông pháp nhân : Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn ( SGC), Tổng Công ty Bến Thành ( Benthanh Group), Ngân hàng Việt Á (VietABank), Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI) .
 
Đoàn Chủ tịch gồm 4 thành viên:
- Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT ECI Saigon 
- Ông Trương Phú Cường, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ECI Saigon
- Ông Lê Văn Hưng, Giám đốc đầu tư Tổng Công ty Bến Thành.
- Ông Phương Xuân Thụy, đại diện công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI)

Đại hội đã thông qua nội dung các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2013, và kết quả họat động SXKD 9 tháng năm 2014. Kế hoạch định hướng năm 2015. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch năm SXKD năm 2014 và kết quả họat động SXKD 9 tháng năm 2014. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013.
 
Kết quả Đại hội: 
Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho các nội dung quan trọng như : 
- Các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban TGĐ 
- Thù lao của HĐQT và BKS 
- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức 2013 
- Miễn nhiệm trước thời hạn nhiệm kỳ của HĐQT và BKS 
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách nhân sự ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 
- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty ECI Saigon …

Ban Bầu cử đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả như sau:

a./ Thành viên HĐQT đắc cử:

Stt

Họ và tên

Tỷ lệ (trên tổng số cổ phần tham dự ĐH)

1

Ông Trương Phú Cường

40,88  %

2

Ông Phương Xuân Thụy

18,58  %

3

Ông Trần Việt Anh

18,39  %

4

Bà Lê Thúy Hương

15,04 %

5

Ông Lê Văn Hưng

6,93  %

b./ Thành viên Ban Kiểm soát đắc cử:

Stt

Họ và tên

Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH)

1

Bà Vũ Thị Thanh Thủy

41,58 %

2

Ông Nguyễn Xuân Quang

33,47 %

3

Ông Thomas Lau Hermansen

16,16 %

4

Bà Trần Tuyết Oanh

7,19 %

Sau 04 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội Đồng Cổ Đông Năm 2014 biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

 

Một số hình ảnh tại Đại Hội Đồng Cổ Đông  2014


đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon


đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Toàn cảnh Đại hội Đồng Cổ Đông Năm 2014

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Chủ tịch đoàn Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2014

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT ECI Saigon trình bầy báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Ông Trương Phú Cường - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ECI Saigon trình bầy báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc.

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bầy báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và hoạt động của Ban Kiểm Soát

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Ông Phương Xuân Thụy - đại diện công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI) trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị 

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Ông Trần Quang Thành – GĐ công ty Vicon phát biểu về hiện trạng hoạt động của ngành xây dựng nói chung đang gặp nhiều khó khăn. Thực trạng hiện nay, vấn đề nhà thầu kiếm được chủ đầu tư đã khó, mà kiếm được chủ đầu có khả năng thanh toán còn khó hơn. Công ty nên chọn chủ đầu tư có khả năng tài chính.

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Ông Thomas Hermansen, cổ đông người nước ngoài phát biểu ý kiến về chương trình dự kiến lên sàn chứng khoán lần đầu của ECI Saigon. Ông đề nghị Đại hội xem xét kỹ vấn đề này do khi lên sàn các cổ đông ngắn hạn thường có yêu cầu cổ tức cao hơn lãi suất ngân hàng. Điều này trái ngược với tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn công ty, bên cạnh đó nhiều công ty phát triển vững mạnh mà không cần lên sàn chứng khoán. Thí dụ như công ty LEGO, công ty IKEA.

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Bà Phạm Thị Hoài Hương, cổ đông ECI Saigon phát biểu bà tin tưởng ECI Saigon sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. HĐQT và các đối tác chiến lược sẽ tìm được nhiều dự án và thu hút được người tài về góp sức cùng xây dựng công ty.

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Ông Lê Văn Hưng- đại diện Tổng Công ty Bến Thành phát biểu với tư cách là cổ đông chiến lược của ECI Saigon. Ông nhấn mạnh Tổng Công ty Bến Thành sẽ luôn hợp tác chặt chẽ với ECI Saigon bằng việc giới thiệu, đưa công trình, dự án về cho ECI Saigon.

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Ông Phương Xuân Thụy- đại diện công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia (NSI) nhận định ECI Saigon có các đối tác chiến lược và chuyên gia nước ngoài là cơ sở để ECI Saigon phát triển. Ông đồng tình với ý kiến của Ông Thomas Hermansen về việc cần thận trọng với chương trình dự kiến lên sàn chứng khoán lần đầu của ECI Saigon.

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Ông Trần Việt Anh - đại diện Ngân hàng Việt Á (VietABank) đề nghị HĐQT và Ban Điều hành định hướng làm sao doanh thu và lợi nhuận năm 2015 tăng tốt hơn năm nay.

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Ông Trương Văn Truyền - Trưởng Ban bầu cử trình bầy Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014- eci saigon
Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon
Bà Thái Thị Thu Hà - Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon
Các cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon
Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT ECI Saigon nhiệm kỳ cũ tặng hoa cho Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2015-2020

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon
Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT ECI Saigon nhiệm kỳ cũ tặng hoa Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
  
đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon
Chụp hình kỷ niệm

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon

đại hội đồng cổ đông 2014-eci saigon

 

http://ecisaigon.com.vn/

ecisaigon.com.vn

Thông tin cổ đông liên quan

Cl
Cl