CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 01/2010

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 01/2010

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 01/2010

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 01/2010

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 01/2010
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 01/2010

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 01/2010


                                     

 

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          ----------***-----------
                          TP.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2010

Số: 045/TB/2010 

THÔNG BÁO

(V/V: Chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 01/2010)

Công ty Cổ phần Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng – ECI Sài Gòn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1 Tổ chức phát hành:   Công ty Cổ phần Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng - ECI Sài Gòn
2 Vốn điều lệ: 72.362.000.000 đồng
3 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4 Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
5 Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/11/2010
6 Mục đích:
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
-  Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2010

*  Liên quan đến việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010:
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu có liên quan sẽ được gửi các cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo đúng quy định.

* Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 26/11/2010.
* Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng(E.C.I Saigon), địa chỉ 169 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3, TP.HCM.
 
Liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2010
* Mức cổ tức tạm ứng đợt 1 dự kiến: 7% mệnh giá cổ phần( Chưa trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định).

* Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: Từ ngày 16/11/2010 đến ngày 23/11/2010
- Sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

* Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

* Địa điểm nhận cổ tức: Chi nhánh Công ty Cổ phần Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng(ECI Saigon), địa chỉ 26-34 Lê Văn Linh, P.12, Quận 4, TP.HCM.

* Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:
- Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty ECI Sài Gòn.
- CMND (trường hợp nhận thay phải có ủy quyền theo quy định).
- Quý cổ đông là tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.
 
Xin trân trọng thông báo./
 
Nơi nhận: 
-    Như trên
-    Lưu VP

 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
    CHỦ TỊCH             
  ( Đã Ký)              
PHAN TIẾN DŨNG      

Thông tin cổ đông liên quan

Cl
Cl