Tuyển dụng
ECI Group
  Số TT   Chức danh   Số lượng   Nơi làm việc   Ngày đăng   Ngày hết hạn
  1   Giám Đốc Dự Án   1   Tp.HCM   01/12/2014   31/12/2014
  2   Trưởng phòng/Phó phòng Kỹ Thuật Thi Công   1   Tp.HCM   01/12/2014   31/12/2014
  3   Chỉ Huy Trưởng Công Trường   5   Tp.HCM   01/12/2014   31/12/2014
  4   Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp   10   Tp.HCM - Các Tỉnh   01/12/2014   31/12/2014
  5   Kỹ Sư Điện   10   Tp.HCM - Các Tỉnh   01/12/2014   31/12/2014