Tuyển dụng
ECI Group
  Số TT   Chức danh   Số lượng   Nơi làm việc   Ngày đăng   Ngày hết hạn
  1   Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật   1   Tp.HCM   15/06/2014   31/08/2014
  2   Phó phòng Hành chính – Nhân sự   1   Tp.HCM   15/06/2014   31/08/2014
  3   Giám Đốc Dự Án   5   Tp.HCM   15/06/2014   31/08/2014
  4   Trưởng phòng/Phó phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu   1   Tp.HCM   15/06/2014   31/08/2014
  5   Chỉ Huy Trưởng Công Trường   5   Tp.HCM   15/06/2014   31/08/2014