Tuyển dụng
ECI Group
  Số TT   Chức danh   Số lượng   Nơi làm việc   Ngày đăng   Ngày hết hạn
  1   Tiếp Tân   1   Tp.HCM   01/03/2015   20/03/2015
  2   Giám Đốc Dự Án   1   Tp.HCM   01/12/2014   31/12/2014
  3   Trưởng phòng/Phó phòng Kỹ Thuật Thi Công   1   Tp.HCM   01/12/2014   31/12/2014
  4   Chỉ Huy Trưởng Công Trường   5   Tp.HCM   01/12/2014   31/12/2014
  5   Trợ Lý Tổng Giám Đốc   1   Tp.HCM   01/12/2014   31/12/2014