Tuyển dụng
ECI Group
  Số TT   Chức danh   Số lượng   Nơi làm việc   Ngày đăng   Ngày hết hạn
  1   Trưởng Bộ Phận Pháp Chế   1   Tp.HCM   20/04/2015   15/05/2015
  2   Kế Toán Tổng Hợp   1   Tp.HCM   20/04/2015   15/05/2015
  3   Trưởng phòng/Phó phòng Kỹ Thuật Thi Công   1   Tp.HCM   08/04/2015   15/05/2015
  4   Chỉ Huy Trưởng Công Trường   5   Tp.HCM   08/04/2015   15/05/2015
  5   Nhân viên trắc đạc   3   Tp.HCM   08/04/2015   15/05/2015